Musik auch zum Anschauen: Hier finden Sie verschiedene Videoclips!
A bbasciu a nnui (in leccesischem Dialekt)

Come un bambino il mio cammino -neu!-

Giornata speciale -neu!-


A bbasciu a nnui